LOT NO : XXX

Vehicle No : JRXXXX
Remark : VAVUNIYA YARD