LOT NO : XXX

Item : KUBOTA COMBINE HARVESTER
Vehicle No : XXXX
Remark : VAVUNIYA YARD