LOT NO : XXX

Vehicle No : XXXX
Remark : VAVUNIYA YARD